APPI SZMSZ PDF Nyomtatás E-mail
2009. március 13. péntek, 21:00

 

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

Szervezeti és működési szabályzat

 

1. Az Intézet neve:

 

                        Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

                        Institute of Applied Pedagogy and Psychology

                        Institut für Angewandte Pedagogik und Psychologie

                        Institut de Pédagogie et Psychologie Appliquées

 

Az Intézet rövidített neve:

 

                        APPI

 

2. Az Intézet bélyegzője:

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

 

3. Az Intézet általános feladatai:

Az Intézet a BME GTK-nak önálló oktatási szervezeti egysége, közvetlen felügyeletét a GTK dékánja látja el.

            Feladata

-         a gesztorált képzések: szakoktató és tanárképzés:

műszaki- és gazdasági pedagógusképzés (többek között: okleveles mérnöktanár, mérnöktanár és a műszaki szakoktató szakjain BSc és MSc képzésben),

-         szervezett pedagógus továbbképzés

-         pedagógiai, pszichológiai és ergonómiai ismeretek oktatása a GTK szakjain és más karok által gondozott szakokon, BSc és MSc képzésben

-         szakirányú továbbképzések

-         a szakképzés-pedagógiai multidiszciplináris doktori (PhD) iskolával és egyéb doktori iskolákkal kapcsolatos feladatok

-         vállalkozási tevékenység körében végzett feladatok ellátása.

3.1 Az Intézet feladatai az oktatás terén:

3.1.1. A Műszaki Pedagógia Tanszék (MPT) tevékenységi körében:

-         graduális (alap-, és kiegészítő alap) képzésben

o       műszaki és gazdasági szakoktató képzés, BSc szakoktató képzés

o       műszaki és gazdasági pedagógusok egyetemi és főiskolai szintű képzése; MSc képzés

o       részvétel graduális képzésekben más szervezeti egységekkel történő megállapodás szerint 

-         posztgraduális képzésben

o       szakirányú (közoktatási vezető, szakvizsga stb.) továbbképzések

o       részvétel posztgraduális képzésekben más szervezeti egységekkel történő megállapodás szerint

-         Felsőfokú szakképzésben

o       OKJ képzések, akkreditált felsőfokú szakképzések

-         Egyéb képzések:

o       szakértői és más tanfolyami képzések, akkreditált pedagógus továbbképzések stb.

3.1.2. Ergonómia és Pszichológia Tanszék (EPT) tevékenységi körében:

-         Graduális képzésben

o       pszichológiai és ergonómiai ismeretek oktatása a mérnökképzésben, a műszaki menedzser szakon, a közgazdászképzésben, az ipari termék- és formatervező szakon, a műszaki – és gazdasági pedagógusképzésben,

o       A termékmenedzsment specializáció gondozása a műszaki menedzser szakon.

-         Posztgraduális képzésben

o       a munka- és szervezetpszichológia szakirányú továbbképzési szak gondozása

o       részvétel posztgraduális képzésekben más szervezeti egységekkel történő megállapodás szerint

3.2. Az Intézet feladatai a tudományos képzésben:

o       részvétel a BME-n akkreditált doktori iskolák munkájában

o       részvétel az ELTE-n akkreditált Neveléstudományi Doktori Iskola és Pszichológiai Doktori Iskola munkájában

o       képzés az alkalmazott pedagógiai kutatási módszerek területén

o       képzés a szakképzés tartalmi módszertani fejlesztése (különösen a képzési programok és szakmák korszerűsítése) területén

o       képzés az információs technológiák alkalmazásának humán-, szervezeti- és társadalmi vonatkozásai területén

3.3. Az Intézet feladatai a kutatás területén:

- A társadalmi és műszaki haladás elősegítése érdekében, az elmélet és gyakorlat igényeihez és a nemzetközi kutatási trendekhez egyaránt igazodó, tervszerű tudományos kutató-fejlesztő munka végzése a neveléstudományi, pszichológiai és ergonómia tudományterületein:

 

                        - alapkutatások szintjén:

o       oktatáselméleti kutatások;

o       oktatás-módszertani kutatások;

o       információ-, és oktatástechnológiai kutatások;

o       távoktatási kutatások

 

                        - alkalmazott kutatások

o       a műszaki és a gazdasági pedagógusképzés tartalmi és módszertani fejlesztése;

o       az iskolarendszerű és iskolán kívüli szakképzés, valamint a felnőttképzés tartalmi-, oktatás-módszertani és oktatástechnológiai fejlesztését szolgáló kutatások;

o       a felnőttek szakképzésének fejlesztését szolgáló kutatások;

o       az informatikai technológiák pedagógus-, és szakképzésbeli alkalmazásával, azok fejlesztésével összefüggő kutatások;

o       iskolavezetés-elméleti és módszertani kutatások;

o       iskolairányítási kutatások és iskolairányítási modellkísérletek,

o       szakmai kompetencia-modellek kidolgozása.

o       az alkalmazott pszichológia (különösen a munka- és szervezetpszichológia, a készségfejlesztés, valamint a pszichológiai tanácsadás) területén végzett kutatások

o       az ergonómia (különösen a termék- és szoftver-ergonómia) területén végzett kutatások

o       a biztonságtudomány (különösen termék- és munkabiztonság) területén végzett kutatások

o       az információs technológiák alkalmazásának humán-, szervezeti-, és társadalmi vonatkozásai területén végzett kutatások

-      Részvétel az egyetemi (főiskolai) oktatás fejlesztésére irányuló kutatásokban, különösen a mérnökképzés, a műszaki pedagógusképzés, a menedzserképzés és a pszichológusképzés terén;

-         Pályázatok, illetve szerződéses vállalkozási tevékenység keretében K+F tevékenység végzése az Intézet szakmai profiljába tartozó témakörökben;

-         Hallgatóinknak az intézeti kutatómunkába és a K+F tevékenységbe történő bevonásával, az egyetemen folyó tudományos diákköri tevékenység és projekt alapú képzés bővítése és fejlesztése; 

-         Az Intézethez kötődő doktorandusz hallgatók és fiatal kutatók, valamint a tudományos témavezetők együttműködése keretében, egyetemközi, intézeti, illetve tanszéki szintű tudományos műhelyek működtetése.

 

4. Az Intézet szervezete

-         Intézetigazgató

-         Intézeti Tanács

-         Intézeti értekezlet

-         Hallgatói Iroda

-         Műszaki Pedagógia Tanszék

o       Alapképzési- és módszertani szakcsoport

o       Pedagógus továbbképzési szakcsoport

-         Ergonómia és Pszichológia Tanszék

o       Pszichológia szakcsoport

o       Ergonómia szakcsoport

4.1. Az Intézetigazgató feladatai:

4.1.1. Az Intézet irányítását és vezetését az intézetigazgató látja el.

Az Intézetigazgató:

-         tagja a Kari Tanácsnak és a Dékáni Tanácsnak.

-         a rektor által átruházott hatáskörben gyakorolja az intézeten belül szervezeti egységek vezetői tekintetében a munkáltatói jogkört.

-         képviseli az intézetet az egyetemi, kari testületek és vezetők előtt, továbbá az Egyetemen kívül,

-         megállapodást köthet, kutatási és más pályázati támogatások, valamint szakképzési hozzájárulás átvételéről,

-         dönt az Intézeti Tanács állásfoglalása alapján, a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok figyelembe vételével a szakképzési hozzájárulás felhasználásáról,

-         irányítja, ellenőrzi és minősíti az intézeti vezető-helyettes, a tanszékvezetők munkáját,

-         felügyeli az intézeti szintű tevékenységeket (oktatási tevékenység, hallgatói ügyintézés, intézeti informatikai rendszer, intézeti gazdálkodás)

-         rendelkezik a költségvetés alapján az intézet pénzügyi keretei felhasználásáról, és a közvetlenül az intézethez tartozó egységek költségvetési keretének megállapításáról,

-         összehangolja az intézethez tartozó szervezeti egységek oktatási-kutatási tevékenységét,

-         véleményt nyilvánít, és javaslataival döntéseket kezdeményezhet az intézetet érintő, hatáskörét meghaladó kérdésekben,

-         ellátja az Intézeti Tanács elnöki teendőit, gondoskodik a Tanács döntéseinek előkészítéséről, határozatainak végrehajtásáról,

-         gondoskodik az Egyetem testületei által hozott határozatok végrehajtásáról,

-        a kari szabályzatban megállapított módon együtt működik az Egyetem más szervezeti egységeivel, az érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a Hallgatói Önkormányzattal,

-         a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint szervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az intézet bevételszerző tevékenységét.

-         irányítja és ellenőrzi az intézeten belül a munka-, tűz- és vagyonvédelmet.

4.1.2.          Az intézetigazgató közvetlen, beosztott munkatársai:

-         a Hallgatói iroda oktató-vezetője

-         a gazdasági előadó

-         az informatikai rendszergazda

4.2. Intézeti Tanács

4.2.1.      Az Intézeti Tanács összetétele:

Szavazati jogú tagjai: az Intézetigazgató (mint a Tanács elnöke), a tanszékvezetők, a tanszékvezető helyettesek.

Tanácskozási jogú tagok: a szakcsoportvezetők, a Hallgatói Iroda vezetője, a hallgatók képviselője és 2 fő – tanszékenként - választott alkalmazotti képviselő.

Az Intézeti Tanács tanácskozási jogú 1-1 fő tagját a tanszékek titkos szavazással 3 évi időtartamra választják a tanszék kinevezett dolgozói közül.

4.2.2. Az Intézeti Tanács feladat- és hatásköre:

 

-         összehangolja az intézet tanszékei által oktatott tárgyak programjait, tananyag- és vizsgakövetelményeit.

-         dönt az intézetet közvetlenül érintő hosszú távú gazdálkodásával, működésével és szervezetével összefüggő kérdésekben.

-         véleményt nyilvánít:

o       az intézetet közvetlenül érintő, de a felettes szervek hatáskörébe tartozó kérdésekben,

o       az intézetigazgató és intézeti vezető-helyettes megbízása ügyében (egyszerű többségi titkos szavazás alapján)

o       az intézet kutatási, személyi- és munkaügyi, valamint egyéb terveinek meghatározása kérdésében,

o       az intézet költségvetésének felosztási elveiben,

o       az intézet külső kapcsolatainak hosszú távú alakítása tárgyában

o        az intézet szervezeti és működési szabályzata, a tanács létrehozása, hatáskörének meghatározása tárgyában,

o       minden olyan kérdésben, amit jogszabályok, egyetemi, kari szabályzatok, határozatok, illetve az intézet szervezeti és működési szabályzata meghatároz.

 

4.3. Intézeti értekezlet:

 

Az Intézet főállású oktató és nem oktató dolgozóinak értekezlete, célja a tájékoztatás és az Intézetet érintő általános kérdések megvitatása. Az intézeti értekezletet az igazgató kezdeményezi.

 

4.4.      Intézeti Hallgatói Iroda 

Az Intézet nem önálló szervezeti egysége. A Hallgatói Iroda ügyintézői a Tanszékekre kinevezett közalkalmazottak és munkatársak. Az Iroda ügyrendjét az Intézeti Tanács hagyja jóvá. A Hallgatói Iroda munkájának szervezését, és irányítását egy oktató vezető és egy adminisztratív vezető-helyettes látja el. A Hallgatói Iroda vezetőjét az Intézeti Tanács véleményének meghallgatása után az Intézetigazgató bízza meg.

A Hallgatói Iroda a Dékáni Hivatallal, a Központi Tanulmányi Hivatallal, az APPI tanszékeivel az Üzemeltetési Osztállyal és egyéb egyetemi szervezetekkel együttműködve látja el a feladatát.

Feladata:

-         a hallgatói tájékoztatás, oktatók informálása,

-         nyilvántartások vezetése,

-         a szigorú számadású oktatási iratok és nyomtatványok kezelése,

-         az intézet által gesztorált képzések népszerűsítése hagyományos és informatikai eszközökkel, illetve PR tevékenységgel,

-         az oktatás-képzés tárgyi feltételeinek biztosítása,

-         az Intézet oktatási informatikai rendszerének működtetése,

-         közreműködés a tanszéki ügyviteli feladatok ellátásában.

A közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak tekintetében - a diákigazolványok kiadása, bizonyítvány másodlatok kiadása kivételével – ellátja a teljes tanulmányi ügyintézést (hallgatói nyilvántartás, NEPTUN –kezelés, leckekönyvek, bizonyítványok, oklevelek kezelése, tanulmányi ügyek intézése, stb.)

A részletes szabályokat a Hallgatói Iroda ügyrendje tartalmazza.

 

5. Az Intézet Gazdálkodási rendszere

5.1. Az Intézet általános költségeihez a tanszékek bevételeik arányában járulnak hozzá.

Az Intézet bevételét képezi, amelyekkel az igazgató központilag gazdálkodik:

o       a tanszékekre jutó egyetemi költségvetés 5%-a

o       a szakképzési hozzájárulás befizetéséből származó intézeti szinten felhasználható része (az egyetemi és kari rezsiköltség levonása után)

o       kutatási tevékenységekből és pályázatokból befolyó összegek 10%-a

o       az intézeti feladatok (intézeti hallgatói iroda működtetése, informatikai rendszer működtetése) finanszírozásához befizetett tanszéki hozzájárulások.

A tanszéki hozzájárulás mértéke a Hallgatói Iroda kivételével a költségek 50-50 %.

 

5.2. Az MPT Pedagógus-továbbképzési Csoportja önállóan gazdálkodik a Kari Tanács és a Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány között 2000. április 19-én kötött megállapodásban meghatározottak szerint.

Az Alapítványtól származó bevételből - az arányos működési költségtérítésen túl - nincs befizetési kötelezettsége az Intézet felé.

 

6. Záró rendelkezések

6.1. Jelen szabályzat alapját a GTK Kari Tanácsa által elfogadott 2005. szeptember 15-től hatályos GTK SzMSz képezi.

6.2. A Szabályzatot a GTK Kari Tanácsa 2005. október 19-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta.

 

Budapest, 2005. október 6.

 

 

 

                                                                                                           Dr. Benedek András

                                                                                                    Intézetigazgató, egyetemi tanár

 

Mellékletek:

 

  1. Hallgatói iroda ügyrendje

  2. Intézeti Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzat

  3. Intézeti Iratkezelési Szabályzat