APPI oktatási portfolió PDF Nyomtatás E-mail
2009. március 13. péntek, 21:14

 

Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet (APPI)

oktatási és tudományos portfóliója, rövid- és középtávú oktatási és tudományos tervei

 

Előterjesztő:

Dr. Benedek András

tanszékvezető egyetemi tanár

intézetigazgató

 

 

2005. november

 

Bevezető

Az APPI az egyetemen és a karon a bolognai folyamat által a felsőoktatás tartalmi és szervezeti korszerűsítésére irányuló törekvések eredményeként jogilag szeptember 1-jén jött létre. Szervezeti és Működési szabályzatát az október 19-ei Kari Tanácsülés jóváhagyta. Az Intézetet alkotó két tanszék – saját feladatainak maradéktalan teljesítésén túl – mind az oktatás, mind a kutatás-fejlesztés területén keresi azokat a lehetőségeket, amelyek a kar keretei között a társintézetek és tanszékek szakmai együttműködése révén szinergikus hatást eredményeznek, azaz növelik az APPI tudományos potenciálját, erősítik hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét, bővítik mozgásterét az alkalmazott pedagógia és -pszichológia egyes kompetenciaterületein. Az intézet oktató-kutató tevékenységével a kar társadalomtudományi részét, ágait kívánja jelentősen erősíteni rövid és hosszú távon.

Jelen előterjesztés keretében rövid helyzetképet adunk az intézetről. Ezt követően az intézeti stratégia időtávjaira (rövid távon 2008/2009-ig, hosszabb távon 2012-ig) és elveire vonatkozó javaslatainkat összegezzük. Ezt követően az anyag az oktatás-fejlesztésre, kutatás-fejlesztésre és a forrásbővítő tevékenységre vonatkozó elképzeléseinket foglalja össze, s végül javaslatot fogalmaz meg az APPI küldetésére.

Az APPI szervezeti keretei kialakításához kapcsolódóan fogalmazódott meg egy intézeti stratégia kidolgozásának igénye, melyet jeleztünk a Kari Tanács 2005/2006. tanévre készülő munkaterve összeállításakor. Szándékunk a már létező egyetemi és kari stratégiák intézeti szinten értelmezhető feladatait áttekinteni és rendszerezni. A kari képzési szerkezet jelentős megújításának folyamatában az intézetek és tanszékek közötti együttműködés további javítását szolgálhatja a közép- és hosszabb távú feladatok megvitatása, egyeztetése és transzparenciája. A feladatok kialakítása során hasznos az a nyitott kommunikáció, melyet az új intézet létrehozatala és az egyetemi, valamint külső partnerkapcsolatok fejlesztése során kezdeményezünk.

 

1. Rövid helyzetkép

Az elmúlt negyedév során az intézeti testületek megalakultak, rendszeresen ülésezik az intézeti vezetői értekezlet. Az APPI jelenlegi helyzetét az 1. mellékletben bemutatott hallgatói létszámmal, s egy relatíve komplex képzési struktúrával érzékeltetjük. A több mint 4000 hallgatóval kontaktusban lévő intézet számára rövid távon lényeges követelmény, hogy az intézet létrejöttét, szolgáltatásainak korszerűsítését az infrastruktúra részleges javításával érzékeltessük. Így már az APPI keretében kimunkált koncepció szerint augusztusban elkezdődött és szeptember végén befejeződött egy részleges felújítás, bár az azt követő bebútorozás és szerelés még októberben is éreztette hatását. Jelenleg az APPI elhelyezése középtávon megoldódott, s az átalakítás során létrejött a viszonylag magas létszámú hallgatót kiszolgáló integrált iroda. A részleges felújításhoz kapcsolódott az az informatikai fejlesztés, amely a szerverállomány bővítését szolgálja, és az új APPI honlap létrehozására irányult.

Biztatóak a szakképzési hozzájárulás további infrastrukturális fejlesztéséhez történő igénybe vételére irányuló tárgyalásaink, melynek eredményeképpen a tanszéki tantermek fokozatosan felújításra kerülnek (új funkcionális oktatási célokat szolgáló mobil bútorzat és az audio-vizuális szemléltetésre alkalmas többcélú eszközök beszerzésére kerül sor).

A képzési struktúra átalakítása a stratégiai feladatokhoz szorosan kapcsolódik. E vonatkozásban új elem, hogy jelentős munkálatok kezdődtek egy új multidiszciplináris doktori iskola előkészítése érdekében. Az előzetes egyeztetésekre alapozva az alkalmazott neveléstudomány és pszichológia egyetemközi multidiszciplináris doktori iskola koncepcióját az október 19-ei Kari Tanács megtárgyalta és a további munkálatok alapjául elfogadta.

A folyamatban lévő ügyek között lényeges az intézet kutatási tevékenységének intenzifikálása: Ennek első eredményei: keretszerződést kötöttünk a Knorr-Bremsével, melynek keretében munkahelyi ergonómiai vizsgálatokat folytatunk. A regionális és vállalati képzési stratégiák összehangolását konzorciális keretekben a technológiai fejlesztésben érdekelt vállalatok és az Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara közreműködésével módszertani kutatásban vizsgáljuk. Az alkalmazott pedagógiai jellegből adódóan az intézet sikerrel pályázott a felnőttképzési kutatások pályázaton. A felnőttképzés közvetlen finanszírozási rendszerének korszerűsítése projekt mellett közvetlen megbízással rendelkezik több szintetizáló tanulmánykötet összeállítására. Az alkalmazott kutatási jelleggel bíró intézeti tudományos portfoliót érzékeltető projekt-rendszert az 2. melléklet mutatja be.

 

2. Az intézeti stratégia időtávjai és mérlegelendő elvei

Az APPI fontos feladatának tekinti, hogy az intézetet alkotó tanszékek már eddig elért eredményeire alapozva, növelje az alkalmazott pedagógia és pszichológia szakmai tudományos presztízsét az egyetemen belül és azon kívül is. Az intézeti stratégia cél- és feladatrendszerének kialakítása során két időhorizontot mérlegelünk a következő elvek alapján:

2.1.   Rövid távon ez mintegy három év, s feltételezhetően az új kari infrastruktúra épület és annak adottságai szerint – 1-2 év múlva - korrigálandó idő és térbeli keretek között valósítható meg a teljes képzési vertikum korszerűsítése (új BSc és MSc képzések), szakindítási folyamatok. A jelenleg formálódó doktori iskola 2006-2007-ben történő megindítását célozzuk meg. E stratégiai szakaszban az APPI a bolognai folyamat által támasztott követelményeknek való megfeleltetés azt az elvet követi, hogy a jelenlegi hallgatói létszám megtartását a képzés minőségének folyamatos fejlesztésével és az infrastruktúra korszerűsítésével kívánjuk biztosítani. Az ehhez szükséges forrásokat alapvetően a kutatási tevékenység bővítésével és a szakképzési hozzájárulás nyújtotta lehetőségek igénybevételével kívánjuk megteremteni. E rövid távú stratégia keretei között a képzési vertikum bővítése során módszertani és prezentációs szempontból is indokoltnak tartjuk az új felsőfokú szakképzési programok megindítását, valamint a posztgraduális képzés korszerűsítését és ebben rövid ciklusos képzési formák alkalmazását. További új elem a továbbképzési piacon való intenzív jelenlét, amely hagyományosan épít a pedagógus továbbképzések rendszerére, ugyanakkor az intézet élni kíván azzal a bővítési lehetőséggel, hogy a vállalati képzési piacon tanszéki programjaival jelen van.

2.2.   A másik stratégiai elv a hallgatói létszám bővítése a képzési kínálat bővítésével. Ezen elv érvényesítése hosszabb távon lehetséges, feltételezve, hogy infrastruktúránk 2008-től számottevően javul. E folyamatban a képzési kínálat bővítése, a rövid távon már megnyitott folyamatok, mely kellő időben, legkésőbb 2007-ig felveti azt a dilemmát az alapdiszciplínák vonatkozásában BSc képzésre is vállalkozunk, konkrétan a pedagógus szak megindításának kérdése is felvethető.  Az APPI elsődlegesen az új doktori iskola tevékenységére alapozva, a műszaki pedagógusképzés, a szakképzés, valamint az ergonómia és a munkapszichológia terén kutatási kapacitással rendelkező, és magas színvonalon működő olyan kutatási műhelyek kifejlesztésére törekszik, amelyek a fenti szakterületeken – hosszabb távon – a tudományos utánpótlás legjelentősebb hazai bázisává válhatnak. Ehhez kapcsolódóan indokoltnak tartjuk a kapcsolódó munka- és szervezetpszichológia profilú pszichológusképzés előkészítését az intézet gondozásában.

2.3. Harmadik stratégiai elv az intézet keretében művelt diszciplínák alkalmazott jellegének – elsősorban a kutatás-fejlesztés területén érvényesítendő – „brand”-ként történő felhasználása. Ez a megközelítés a jelentős kutatási programokban (Nemzeti Fejlesztési Terv II.) kooperálva a nyitott és e-learning egyetemi szervezetekkel, laborral együtt kapcsolódhat a szolgáltatások, vállalati képzések, tevékenységek, valamint egyetemi, kari szinten is bevezetendő új tantárgyak számának bővítéséhez.

2.4. Folyamatosan kell fejleszteni az APPI oktatói-kutatói állományát (az intézet humánerőforrás hátteréről a 3. melléklet tájékoztat), s a feladatok függvényében indokolt új oktatók, PhD-hallgatók bevonása az oktatói-fejlesztői munkába.

2.5. Fejleszteni kell az APPI (az intézetet alkotó tanszékek) egyetemen belüli és külső (hazai és nemzetközi) ismertségét! Ennek érdekében ki kell dolgozni az APPI marketing stratégiáját!
E stratégia megvalósításához, a legfontosabb médiumnak és eszköznek az APPI magyar és angol nyelvű honlapját tekintjük. Rövid és hosszabb távon egyaránt stratégiai elv a kapcsolatrendszer operatív megközelítésben érvényesítendő bővítése. (Jelenlegi partnerkapcsolatainkról a
4. melléklet tájékoztat.) Ez a hazai kapcsolatrendszerünknek az intézményes fejlesztésére vonatkozik: ilyen állandó hálózat létezik például a szakmai pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményekkel, közvetlen intézményi együttműködés a Nemzeti Felnőttképzési Intézettel, a Nemzeti Szakképzési Intézettel, melynek kutatási tanácsát az intézet igazgatója vezeti. A külföldi intézményekkel, egyetemekkel közös projektek indítására teszünk kísérletet, valamint a doktori iskola keretén belül megteremtjük a feltételeit a vendégtanárok fogadásának.

 

3. Oktatásfejlesztés

Az APPI kezdeményezőként és közreműködőként részt vállal az alábbi új mester (MA és MSc) szakok alapításában és indításában:

 • A „Műszaki szakoktató” alapszakra (BSc) épülő „Mérnök-tanár” és „Vállalati felnőttképzési szakértő” mester szakok (MSc)
 • Az „Ipari termék- és formatervező” alapszakra épülő „Termékmenedzsment” mester szak (MSc szak)
 • Munka és szervezetpszichológiai profilú „Pszichológia” mesterképzés (MA szak)
 • Pedagógus BSc és MSc szakok

A feltüntetett területeken az Intézetet alkotó tanszékek sok éves, esetenként több évtizedes oktatási tapasztalattal rendelkeznek, valamint rendelkeznek azokkal a személyi feltételekkel és szervezeti erőforrásokkal is, amelyek megbízható alapot adnak az új képzési mesterszakok indításának kezdeményezésére, illetve – a szükséges feltételek biztosítása után – azok tényleges indítására és intézeti szintű gondozására.

Az APPI a saját oktatási tevékenységében erősíteni fogja a pedagógiai és pszichológiai hátterű innovatív törekvéseket. Ezen belül kiemelt figyelmet fordít az információs technológiák oktatási célú alkalmazására, az Internet alapú oktatás (e-learning) feltételeinek bővítésére és bevezetésének erősítésére, a projekt alapú képzési formák alkalmazásának szélesítésére, valamint a készségfejlesztő oktatási módszerek (tréningek) alkalmazásának növelésre.

A képzési kínálat fejlesztése során megvizsgálandó új szakirányú továbbképzési szakok indításának feltételei: a felnőttképzés/továbbképzés/vállalati képzés/szakértőképzés témában. Az APPI törekszik továbbá arra, hogy a fenti területeken szerzett tapasztalatait megossza egyrészt a BME más tanszékeivel, és ezáltal gerjesztő hatást eredményezzen a korszerű oktatási módszereknek és technológiáknak a karon és az egyetemen belüli növekvő térhódításához, másrészt küldetésének tekinti azt is, hogy a hazai közép- és felsőfokú oktatás egészében is módszertanilag megalapozott módon terjessze az információs technológiákon alapuló oktatási kultúrát. Mint összegyetemi feladat fogalmazható meg a mérnöki karok és a saját karunk BSc hallgatóinak opcionális felkészítése a mérnöktanári MSc szakra a szaktanári-pedagógiai (10 kredites) előkészítő modul keretében.

Az APPI – a több évtizedes hagyományok folytatásaként és az e területeken elért eredményekre alapozva – folytatja és kiszélesíti, illetve diverzifikálja a posztgraduális képzési tevékenységét, mind a pedagógiai, mind a pszichológiai/ergonómiai profil vonatkozásában. A legfontosabb célterületek e képzési forma esetében a következők:

 • pedagógus továbbképzés;

 • oktatási vezetők képzése és továbbképzése;

 • vállalati képzési szakemberek (vállalati oktatók, trénerek, mentorok, tutorok, instruktorok, HR szakemberek stb.) pedagógiai és pszichológiai alapképzése és továbbképzése;

 • a munka- és szervezetpszichológiai, valamint az ergonómiai szakmai tevékenységet folytató szakemberek (pszichológusok, mérnökök, közgazdászok) szakirányú továbbképzése;

 • A pedagógus továbbképzésben részt vevők számának megtartása érdekében a pedagógus továbbképzési programok kínálatának bővítése. (a nyolc pedagógus továbbképzési program hivatalos indítása mellett további programok kidolgozását tervezzük: vezető tanárok továbbképzése, pedagógus-mentálhigiénia, pedagógus-etika)

 • Tovább működtetjük a pedagógus-továbbképzési tanácsadó testületet, kibővített személyi összetétellel (a konzulensek képviselője, a vezető igazgatók képviselője,  stb.)

 • A Közoktatási Vezetők Képzésért Alapítvánnyal közösen kidolgozzuk a 2006-tól induló új kutatások célkitűzéseit és tematikáját. Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a pedagógus szakvizsga kötelező tanulmányi területeit alapozó képzésként indítanánk és a szabadon választott tanulmányi területeteken specializációra adnánk módot (például: kistérségi szakértői, szakképzési szaktanácsadó, szakképzési szakértői területek)

Fontos kapcsolódó cél, hogy az APPI az indítandó „Alkalmazott pedagógiai és pszichológiai Doktori Iskola” tevékenysége keretében új típusú kapcsolatot kíván megvalósítani a PhD képzés és a posztgraduális szakképzés között azzal, hogy meghatározza a mindkét képzésben résztvevő hallgatók számára közös törzsanyagot és ezeket a kurzusokat egyszerre kínálja mindkét hallgatóság számára. Ennek az alapja abban áll, hogy a tapasztalatok szerint az ilyen „vegyes” hallgatóság inspiráló hatású: az elméletileg is jobban megalapozott a PhD hallgatókat közelebb hozza a gyakorlat mindennapi valós problémáihoz (ez a doktori iskola alkalmazott diszciplináris jellegéből adódóan fontos cél), míg a szakképzésben résztvevő gyakorlati szakemberekben felkelti az elméleti megalapozás, a rendszeralkotás igényét. Ebben a vonatkozásban a létesülő egyetemközi, interdiszciplináris doktori Iskola egyfajta fontos kísérleti projektnek is tekinthető, melynek eredményei modell-értékűek lehetnek más doktori iskolák számára is.

 

4. Kutatás-fejlesztés

A kutató-fejlesztő munka továbbra is elsősorban tanszéki keretetek között folyik, az APPI tanszékei (szakcsoportjai) által művelt kutatási témákban. Erősíteni kell ugyanakkor az olyan interdiszciplináris karakterű kutatási irányok kitűzését, amelyek az alkalmazott pedagógia és -pszichológia kompetenciaterületeit összekötik, és ezáltal növelik az intézet kutatási potenciálját, nagyobb esélyt adnak különböző kutatási pályázatok elnyerésére is!

Kiemelt vezetői feladat az Intézethez kötődő doktorandusz hallgatók és fiatal kutatók szakmai-tudományos menedzselése, az oktatói és tudományos utánpótlás biztosítása és a személyzetfejlesztés érdekében.

Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék keretein belül tovább kell erősíteni a már eddig is jelentős hazai és nemzetközi figyelmet kiérdemelt „Ember-számítógép interakció” (HCI) kutatási irányt! Ehhez mindenekelőtt a szoftver-ergonómiához kapcsolódó (alapkutatási szintű) kutatási infrastruktúra-fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi erőforrások bővítésére van szükség!

Számottevőn kell javítani az Intézetet alkotó tanszékek pályázati tevékenységet, olyan intézeti szinten szervezett hazai és EU-s pályázatok benyújtásával, amelyek előnyös kereteket biztosítanak a tanszékek közötti együttműködésre és a partnerintézmények bevonására!

 

5. Forrásbővítő tevékenység

Folytatni (és lehetőség szerint bővíteni) kell az adott diszciplináris keretek között szerződéses munkákat (KK tevékenység, valamint vállalatokkal az ún. „Innovációs alap” terhére kötött K+F szerződések) az alkalmazott kutatások területein. Növelni kell az erőfeszítéseket, hogy az Intézet, illetve a tanszékek nagyobb arányban részesüljenek vállalatoktól a szakképzési hozzájárulásuk terhére adott támogatásból. Ezen forrásokat az Intézet oktatási infrastruktúrájának folyamatos fejlesztésére (a szakképzést támogató laboratóriumi és tantermi környezet, intézeti könyvtár és -médiatár, stb.) kell fordítani! Az előzőek érdekében, az APPI alkotó tanszékek „élő” vállalati (intézményi) kapcsolatait intézeti szinten is meg kell erősíteni, illetve folyamatosan karban kell tartani!

 

6. Az APPI küldetésnyilatkozata

Az APPI stratégia kialakítása és a belső egyeztetései során eljutottunk egy intézeti küldetésnyilatkozat javaslat megfogalmazásáig:

Az APPI, mint a BME GTK intézete – kari és egyetemi szinten - hivatásának tekinti az erős alapképzésre épülő differenciált, többszintű minőségi oktatási és tudományos képzést, a kutatást, fejlesztést és innovációt, valamint a tudományos minősítést az alkalmazott pedagógia és pszichológia területein. Az APPI hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének lehetőségei között intenzíven fejleszti az oktatás és kutatás céljait szolgáló infrastruktúráját, elsősorban a szakképzés-fejlesztési és uniós fejlesztési programok lehetőségeit használja ki. A képzést az infrastrukturális fejlesztések során az alkalmazott kutatásokat támogató tárgyi eszközökre fordít külön figyelmet. Az intézet minőségügyi rendszerét a hallgató- és partnerközpontúság határozza meg. Rendszeresen vizsgálja a működésében érdekeltek elvárásait, méri elégedettségüket, ezek eredményei alapján alakítja programjait.

 

 1. melléklet

Intézeti hallgatói létszámok

a 2005/2006. tanév 1. félévében

1.A gesztorált szakok hallgatói

Okleveles mérnöktanár (egyetemi)

Mérnöktanár (főiskolai)

Műszaki szakoktató

Nappali, párhuzamos mérnöktanár

62

79

336

72

2.A posztgraduális (szakirányú továbbképzések) hallgatói

Közoktatási vezető

Munka-és szervezetpszichológus szakképzés

2215

51

3.Átoktatás, beoktatás a BME-n (GTK és egyéb karok hallgatói)

Nappali, közgazdász szak

Műszaki menedzser szak

Ipari termék-és formatervező mérnök szak

Vegyészmérnöki Kar

Villamosmérnöki és Informatika Kar

Szabadon választható tárgyakra hagyományos képzés (minden kar)

BSc képzés (kötelezően választható tárgyakra)

Bankinformatikus képzés

Integrált terméktervezés

41

437

185

84

27

306

201

46

13

4. Átoktatás más egyetemre

ELTE PPK (pszichológia szak, munkapszichológiai tantárgyblokk)

217

5. Doktorandusz hallgatók (BME, más intézmény)

PhD hallgató (BME, nappali)

ELTE Pszichológia Doktori Iskola

3

3

Összesen

4.378

 1. melléklet

A BME APPI futó hazai kutatási-fejlesztési projektjei

Projekt neve

Megbízó

Bruttó támogatási (vállalási) összeg

A postai munkahelyek, az ügyfélszolgálati terek és a kézbesítői eszközrendszerek ergonómiai fejlesztése

Magyar Posta Rt.

10 MFt

Segítő kapcsolati modellek és szerepük az egészséges társadalmi alkalmazkodás alakulásában (NKFP 1/B0015/2002)
2.1.1. „Új típusú” cég egészségfejlesztési programjának megalapozása és hatásvizsgálata.

2.2.2.1. Tanácsadás az egyetemen: Funkciók és szervezeti kiépítés.

3.2.1. Társas-kommunikációs kapcsolatok az információs technológia rohamos fejlődésének korában c. alfeladatok.

Oktatási Minisztérium, NKFP Alap

8 MFt

Vércsoport-szerológiai félautomata rendszer, amely minta- és reagens adagolóból, inkubátorból, valamint sejtmosó és kiértékelő egységből áll (EMI-00005/2003).

Oktatási Minisztérium, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

16,326 MFt

Minősített oktatók pedagógiai és pszichológiai alapképzése és továbbképzése

Paksi Atomerőmű Rt.

4 MFt

Ergonómiai elemzések elvégzése és továbbfejlesztési javaslatok kidolgozása ipari munkahelyek biztonságának és komfortjának növelése érdekében.

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

5 MFt

Ergonómia jegyzet + Pszichológia jegyezet

BME GTK Tankönyvtámogatás

Bologna-i alapszakokhoz

2 MFt

Pedagógia Jegyzet

BME GTK Tankönyvtámogatás Bologna-i alapszakokhoz

2 MFt

Kompetencia alapú képzés elméleti és gyakorlati lehetőségei a szakképzésben.

Nemzeti Felnőttképzési Intézet

1,6 MFt

Szakképzési programok tartalmi, módszertani kidolgozásának, illetve validitásának vizsgálati szempontjai.

Nemzeti Felnőttképzési Intézet

1,6 MFt

Szakképzési metodika - a felnőttképzés nézőpontjából

Nemzeti Felnőttképzési Intézet

2,985 MFt

Közvetett finanszírozási technikák a felnőttképzésben.

Nemzeti Felnőttképzési Intézet

6,2 MFt

A BME APPI futó nemzetközi kutatási-fejlesztési projektjei

EPT kapcsolattartó

Intézmény

Partner kapcsolattartó

Téma

Izsó Lajos

1) Section of Physical Ergonomics, Delft University of Technology, The Netherlands

2) Department of Psychology, Berlin University of Technology, Germany

1) Prof. Dr. Daan van Eijk

2) Prof. Dietrich Manzey

1) Adaptive human product interfaces

2) Psycho-physiological correlates of human-computer interaction

Antalovits Miklós

1) Department of Psychology, Berlin University of Technology, Germany

2) Department of Ergonomics, Munnich University of Technology, Germany

1) Prof. Emer. Bernhard Wilpert

2) Prof. Heiner Bubb

1) Safety and reliability of high-complexity socio-technical systems

2) Ergonomic design of working places

3. melléklet

Humánerőforrás háttér

Műszaki Pedagógia Tanszék

Oktatók

1.

Dr. Benedek András

egyetemi tanár, tanszékvezető

okl. mérnöktanár, művelődésszociológus, a neveléstudomány kandidátusa (CSc), dr. habil, az MTA doktora

2.

Balogh Andrásné dr.

egyetemi docens, tanszékvezető h.

okl. villamosmérnök, okl. mérnöktanár, a neveléstudomány kandidátusa (CSc), PhD

3.

Dr. Bábosik Zoltán

egyetemi adjunktus

okl. középiskolai tanár, esztétika szakos előadó, PhD

4.

Dr. Bosch Márta

egyetemi adjunktus (mellékfoglalkozású), közoktatási képzésvezető

dr. juris

5

Czimmer István László

mestertanár, képzésvezető h.

okl. középiskolai tanár, okl. közoktatási vezető

6.

Csécsei Pál

egyetemi tanársegéd

okl. vegyészmérnök, okl. mérnöktanár, okl. közoktatási vezető

7.

Dr. Fejős Csaba

egyetemi adjunktus

okl. középiskolai tanár, egyetemi doktor

8.

Dr. Horváth Márton

ny. egyetemi tanár (megbízási jogviszony)

okl. középiskolai tanár, a neveléstudomány kandidátusa (CSc), az MTA doktora, neveléstörténész

9.

Dr. Kata János

egyetemi adjunktus

okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi doktor

10

Molnár György

egyetemi tanársegéd

okl. villamosmérnök, okl. orvosbiológus-mérnök, okl. mérnöktanár

11.

Dr. Rapp János

ny. egyetemi docens (megbízási jogviszony)

okl. gépészmérnök, egyetemi doktor

12.

Dr. Sturcz Zoltán

egyetemi docens, dékánhelyettes

okl. középiskolai tanár, bölcsészdoktor, a neveléstudomány kandidátusa (CSc), PhD,

12.

Dr. Sz. Lukács János

egyetemi adjunktus

okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi doktor

14.

Tornyosiné Nagy Éva

egyetemi tanársegéd, képzésvezető h. (részmunkaidős)

okl. középiskolai tanár, közoktatási vezető, távoktatási szakértő

15.

Vig Zoltán

egyetemi tanársegéd

okl. villamosmérnök, okl. mérnöktanár

Nem oktató munkatársak

16.

Bene Zoltán

technikus

szakmai középiskolai érettségi

17.

Deák Katalin

tanulmányi előadó

gimnáziumi érettségi

18.

Füstös Ferencné

tanulmányi előadó

középiskolai végzettség

19.

Görhely Sándorné

tanulmányi előadó

gimnáziumi érettségi

20.

Lőrincz Éva Anna

ügyvivő szakértő

kommunikáció-technikai mérnök, agrárközgazdász

21.

Mag Szilvia

titkárnő, tanulmányi ügyintéző

gimnáziumi érettségi

22.

Markóné Görhely Krisztina

tanulmányi ügyintéző (jelenleg GYED-en)

gimnáziumi érettségi

23.

Szeredi Éva

gazdasági ügyintéző

gimnáziumi érettségi, mérlegképes könyvelő

24.

Tátrainé Kolozsvári Judit

titkárnő

technikumi érettségi

Demonstrátorok

25.

Bertus-Barcza Tímea

IV. évf. villamosmérnök, párhuzamos mérnöktanár hallgató

26.

Prepelicza Zsolt

V. évf. villamosmérnök, III. évf. párhuzamos mérnöktanár hallgató

Tiszteleti oktatók

27.

Dr. Jekkel Antal

tiszteleti docens

TTT doktor

főtanácsos, főosztályvezető

28.

Dr. Szenes György

tiszteleti adjunktus

okl. villamosmérnök, JATE doktor

iskolaigazgató

Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Oktatók

Dr. Antalovits Miklós

egyetemi tanár, tanszékvezető

okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, pszichológus, munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus, bölcsészdoktor, pszichológia tudomány kandidátusa, PhD, dr. habil, Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Dr. Bodnár Gabriella

mestertanár

okl. szociológus, PhD pszichológia tudományból

Dr. Gazdag Miklós

óraadó tanár (nyugdíjas egyetemi docens)

okl. pszichológus, munkapszichológus, magyar-történelem szakos tanár, egyetemi doktor, a pszichológia tudomány kandidátusa, PhD

Dr. Házy Judit

óraadó tanár (nyugdíjas egyetemi adjunktus)

okl. pszichológus, okl. munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus, egyetemi doktor

Hercegfi Károly

egyetemi adjunktus

okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, PhD megszerzése folyamatban

Dr. Izsó Lajos

egyetemi tanár, tanszékvezető-helyettes

okl. vegyész, okl. kémia tanár, okl. pszichológus, pedagógiai egyetemi doktor, pszichológia tudomány kandidátusa, PhD, dr. habil, MTA doktora, Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Dr. Juhász Márta

egyetemi adjunktus

okl. pszichológus-pszichológia szakos középiskolai tanár, munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus, PhD pszichológia tudományból, okl. tréner,

Gerákné Krasz Katalin

egyetemi tanársegéd

okl. pszichológus, PhD megszerzése folyamatban

Mischinger Gábor

laborvezető mérnök

okl. gépészmérnök, ergonómiai szakmérnök

Dr. Szabó Gyula

egyetemi adjunktus

okl. villamosmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi doktor, PhD megszerzése folyamatban

Dr. Takács Ildikó

egyetemi docens, pszichológiai szakcsoport vezető

okl. pszichológus, pedagógia szakos előadó, magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus, bölcsészdoktor, PhD pszichológia tudományból, ILO minősített tréner

Nem oktató munkatársak

Jókai Erika

tanszéki mérnök

okl. ipari termék- és formatervező mérnök külkereskedelmi üzletkötő

Láposi Erika

titkárnő, tanulmányi előadó

okl. műszaki szakoktató, felsőfokú ügyintéző-titkár, jogi asszisztens

Oláh Lászlóné

gazdasági ügyintéző

érettségi (közgazdasági szakközépiskola), statisztikai szakképesítés

Palotai Sándor

tanszéki mérnök

okl. villamos üzemmérnök

Doktoranduszok

Bali Krisztina

III. éves ELTE Doktori Iskola Munkapszichológiai Program

Bóta László

I. éves a Műszaki Menedzsment Doktori Iskolában

Csányi Zsuzsanna

II. éves ELTE Doktori Iskola Munkapszichológiai Program

Horváth Ádám

II. éves a Műszaki Menedzsment Doktori Iskolában

Kertész Adrienn

II. éves ELTE Doktori Iskola Munkapszichológiai Program

Klér Andrea

III. éves ELTE Doktori Iskola Munkapszichológiai Program

Laufer László

II. éves ELTE Doktori Iskola Munkapszichológiai Program

Lógó Emma

III. éves a Műszaki Menedzsment Doktori Iskolában

Németh Edit

III. éves a Műszaki Menedzsment Doktori Iskolában

Demonstrátorok

Gottschall Mária

V. éves műszaki menedzser hallgató

Wágner Réka

IV. éves ipari termék- és formatervező mérnök szakos hallgató

Tiszteleti oktatók

Dr. Láng Eszter

tiszteleti egyetemi tanár

orvos, pszichiáter az orvostudományok kandidátusa,

Dr. Huszay Gábor

tiszteleti egyetemi docens

okleveles közlekedési mérnök, közgazdász, egyetemi doktor

Dr. Nemeskéri Gyula

tiszteleti egyetemi docens

mérnöktanár, közgazdász, egyetemi doktor

4. melléklet

Tudományos és szakmai partnerkapcsolatok

Nemzetközi kapcsolatok

Intézmény

Személy

TU Bremen

Institut Technik und Bildung

Otto-von-Guericke Universitat Magdeburg

Prof. Dr. Felix Rauner

Prof.Dr. Hanns-Peter Bruchhauser

Shanghai SIPO

Vocational Education College

TU Berlin

Pan Jiajun, Principal

Dr. Peter Collingro

CreateNet Institute

Purdue University

Y. Ofek, G. Lazzari

J. Lehman

CEDEFOP

ReferNet Program

Haifa Technion (Izrael)

Judith Rosenhouse PhD

University of Tampere Language Center (Finnország)

Universität Ulm Zentrum für Sprachen und Philologie (Németország)

Ulla-Kristiina Tuomi, director

Dr. Christian Timm Geschäfsführung

Delft University of Technology, Section of Physical Ergonomics The Netherlands

Delft University of Technology, Department of Psychology, The Netherlands

University of Surrey, Department of Psychology, Guildford, UK

Berlin University of Technology, Germany

Prof. Dr. Daan van Eijk

Prof. J.H. Erik Andriessen

Prof. Fred H. Zijlstra

Prof. Dietrich Manzey, Department of Psychology

Berlin University of Technology, Germany

Munnichn University of Technology, Germany

Prof. Emer. Bernhard Wilpert

Prof. Heiner Bubb

University of Oxford

Student Counselling Center, UK

Simon Fraser University, Vancouver, Canada

University of Technology, Kosice, Szlovákia

Dublin Institute of Technology, Írország

Elsa Bell , director

Natalia Gajdamascko, associate professor

Maria Zvarikova, adjunktus

Susan Lindsay, director, counselling psychologist

Intern. Foundation for Children's Education, University of Florida, Gainesvile, USA

Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola

Beregszász, Ukrajna

Prof. Thomas Oakland, president

Orosz Ildikó PhD, elnök, tanszékvezető

New Castle, New Hampshire, USA

Prof. Em. John E. Harrigan

Doktori Iskolák

Intézmény

Személy

BME GTK Műszaki Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola

Dr. Kerékgyártó György

egyetemi tanár

BME GTK Pszichológiai Doktori Iskola

Dr. Pléh Csaba

egyetemi tanár, akadémikus

ELTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola

Dr. Bábosik István

egyetemi tanár, intézetigazgató

ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola

Dr. Hunyady György

egyetemi tanár, akadémikus, dékán, intézetigazgató

Szakmai pedagógusképző intézményi hálózat

Intézmény

Személy

BMF Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar

Mérnökpedagógiai Intézet

Tóth Béláné dr.

egyetemi tanár, intézetigazgató

BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar

Humánfejlesztési és Módszertani Intézet

Bánhidyné dr. Szlovák Éva

főiskolai tanár, intézetigazgató

PTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Pedagógia Tanszék

Dr. Pais Ella Regina

tanszékvezető főiskolai tanár, dékánhelyettes

Dunaújvárosi Főiskola Déry János Kommunikációs Intézet

Média Tanszék

Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézet

Neveléstudományi Tanszék

Dr. Kadocsa László

tanszékvezető főiskolai tanár, tud. főigazgató h.

Kelemen Gyula

tanszékvezető főiskolai docens, intézetigazgató h.

SZIE Műszaki Tudományi Kar

Közlekedési és Gépészmérnöki Intézet

Műszaki Tanárképző Tanszék

Dr. Szekeres Tamás

tanszékvezető egyetemi tanár, rektor

Nyugat Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar

Tanárképző Intézet

Műszaki és Környezetpedagógiai Intézeti Tanszék

Dr. Lükő István

tanszékvezető egyetemi docens

Gyakorló iskolák

Intézmény

Személy

Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola

Somogyi Viola

igazgató

Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola

Halász János

igazgató

Petrik Lajos Vegyipari Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

Bertalan Zsolt

igazgató

Modell Divatiskola Ruhaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző

Tamás Györgyné

igazgató

Bethlen Gábor Közlekedési SZKI

Donázy István

igazgató

Csonka János Műszaki SZKI

Dr. Kelecsényi István

igazgató