Szabóné Dr. Berki Éva, publikációk PDF Nyomtatás E-mail
2009. március 25. szerda, 08:18

Publikációk


 1.  A közgazdász tanárszakos hallgatók nevelési gyakorlatának szerepe a hivatástudat fejlesztésében Felsőoktatási Szemle 1979. 6. sz.
 2.  Pedagógiai proszeminárium a közgazdász-tanárképzésben Felsőoktatási Szemle 1979. 6. sz. 377-380. p
 3.  Az MKKE tanárszakos hallgatók körében végzett vizsgálatok eredményeiből Egyetemi Szemle 1984. 2-3. sz.
 4.  Hivatásra nevelés a közgazdász-tanárképzésben Köznevelés 1984. XV. évf.3. sz.
 5.  A pedagógushivatás kutatásának néhány kérdése Budapest, Egyetemi Szemle 1985. 1. sz.
 6.  A tanulói-tanári együttműködés lehetőségei a tanórai teljesítmények értékelésében Tantervelméleti Füzetek 17. sz. Budapest, OPI 99-109.p
 7.  Az ellenőrzés és értékelés a felsőfokú képzés irodalmában Budapest, Egyetemi Szemle 1986. 2. sz.
 8.  A hallgatói tevékenység ellenőrzése és értékelése a felsőoktatásban Felsőoktatási Szemle 1987. 2. sz.
 9.  A videotechnika alkalmazása és alkalmazhatósága a pedagógusképzésben Pedagógusképzés, 1986. 2. sz. 66-79.p
 10.  A középiskolai tanárképzés kialakulása, differenciálódása Pedagógusképzés 1991. 1. sz. 42-61. p
 11.  A pedagógusképzés tartalma és lehetséges intézményi keretei In.: Tanárképzésünk megújítása Szerk.: S. Faragó Magdolna Budapest, 1993.
 12.  A Magyar Gazdasági Kamara részvétele az új magyar szakképzési rendszer kiépítésében (társszerzővel) Szakképzési Szemle 1993. 2. sz. 30-40.p
 13.  Az egyetemi tanmódok és vizsgarend formálódása Budapest, Aula Kiadó In.: A felsőoktatás visszatérő kérdéseiről Szerk.: Hegedűs T. András AULA Kiadó BKE Bp.1993.
 14.  A középiskolai tanári képesítés követelményeinek formálódása Pedagógusképzés 1993/2.
 15.  A műszaki pedagógusképzés: történeti vázlat és aktuális helyzetkép Szakképzési Szemle 1995./1.
 16.  A dán szakképzési és szakmai tanárképzési rendszer Szakképzési Szemle 1995./1.
 17.  A Kereskedelmi Tanárképző Intézet 1898-1925. In.: Tanulmányok a magyarországi közgazdasági felsőoktatás történetéből Szerk.: Szögi László és Zsidi Vilmos BKE Egyetemi Levéltár kiadványa Bp.1995.
 18.  A tanképesítés és tanárképzés formálódása - a szakmai tanárképzés kezdetei I. Szakképzési Szemle 1996.XII.évf.4.
 19.  A tanképesítés és tanárképzés formálódása - a szakmai tanárképzés kezdetei II. Szakképzési Szemle 1996. XIII. évf. 1.
 20.  A képzés a versenyképesség záloga Felnőttképzés, 2004.II.évf.2.sz.
 21.  A kompetencia alapú fejlesztés, képzés Közösségi igénye Társadalom és Gazdaság  28. kötet 203-223.p
 22.  Körkép az EU tagországok szakmai vizsgarendszereinek reformjáról In.: Regionális Szakmai Vizsgaközpont Hálózat létrehozhatósága Magyarországon Szerk.: Bartus Zsolt - Hideg Éva NSZFI Bp, 2007. 28-63.p
 23.  A hazai szakmai vizsgáztatási rendszer továbbfejlesztése a  szakképzésben részt vevő tanulók, tanulóhelyek és megszerzett szakmai végzettségek helyzetképe alapján In.: Regionális Szakmai Vizsgaközpont Hálózat létrehozhatósága Magyarországon Szerk.: Bartus Zsolt - Hideg Éva NSZFI Bp, 2007. 64-82.
 24.  A hazai Szakmai Regionális Vizsgaközpont  hálózat koncepciója és megvalósíthatósági alternatívái Javaslat hazai regionális szakmai vizsgaközpont hálózat létrehozására (társszerzők: Hideg É., Bartus Zs.,Szilágyi A., Szilágyi J.) In.: Regionális Szakmai Vizsgaközpont Hálózat létrehozhatósága Magyarországon Szerk.: Bartus Zsolt - Hideg Éva NSZFI Bp, 2007. 181-225.p
 25.  Proposal for the establishment of a Regional Vocational Examination Center Network in Hungary national Institute of Vocational and Adult Education (társszerzők: Hideg É., Bartus Zs.,Szilágyi A., Szilágyi J.)Budapest, 2007

Önálló könyv, könyvfejezet, jegyzet, tankönyv, oktatási segédanyag


 1. A nevelés személyiségelméleti alapjai (társszerzővel) Egyetemi jegyzet Tankönyvkiadó Budapest, 1981. 79-140. p.
 2. Pedagógiai proszemináriumi olvasókönyv – szemelvények válogatása (társszerzővel) Egyetemi jegyzet Tankönyvkiadó Budapest, 1982. 29-63, 151-179. p.
 3. Bevezetés a nevelésszociológiába Budapest, MKKE 1986. Segédanyag és útmutató – belső kiadvány
 4. Bevezetés a felnőttoktatásba Budapest, MKKE 1987. Segédanyag és útmutató – belső kiadvány
 5. Felnőttoktatási Kislexikon – 12 címszó megírása Kossuth Könyvkiadó Budapest, 1987.
 6. A moduláris és kompetencia alapú képzés elvei (p 129- 152.)  HEFOP 3.5.1. „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” A szakképzés rendszere II. köt. NSZFI Budapest, 2008.
 7. Feladatprofil készítése munkakörelemzés alapján (p153-184.)  HEFOP 3.5.1. „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” A szakképzés rendszere II. köt. NSZFI Budapest, 2008.
 

Szerkesztői munka oktatási-, kutatási anyagok kiadásában


 1. Tanulás, kutatás, írás egyetemi szinten Egységes proszemináriumi háttéranyag Budapest, MKKE 1989.
 2. A szakmunkás végzettségű pályakezdő fiatalok munkahelyi tanulásának szükségessége Kutatási tanulmány Szerkesztése (társ: Kata János) NSZFI Budapest, 2008.

 

Kutatási anyagok – szakértői anyagok

 

 1. A motiváció szerepe a tanítás-tanulás folyamatában Egyetemi doktori disszertáció Budapest (1979.)
 2. A pedagógusszerep és pedagógushivatás általában, valamint egy empirikus vizsgálat tükrében Budapest, MKKE Kutatási beszámoló – kézirat (7ív) (1984.)
 3. Ellenőrzés-értékelés a felsőoktatás gyakorlatában Budapest, Kézirat - OTKA Kutatási beszámoló (1986.)
 4. A Magyar Gazdasági Kamara oktatási koncepciója Készült: a MGK főtitkárának megbízásából Bp.(1989.)
 5. Követelménytámasztás, teljesítménymérés módszerei a gyakorlatban Budapest Kézirat - TS 4 kutatási beszámoló (1989.)
 6. A közgazdász tanárképzés rendszere a reform közgazdászképzés keretében Kutatási résztanulmány Budapest Kézirat - ELTE BTK (1,5 ív) (1990.)
 7. A közgazdász tanárképzés lehetséges intézményi rendszere Budapest Kézirat  - BKE pályázat (1991.)
 8. A műszaki pedagógusképzés kialakulása – sajátosságai napjainkban egy empirikus vizsgálat tükrében Budapest, Kézirat (1 ív) - TSZPSZ -92 kutatási beszámoló (társszerzővel) (1993.)
 9. A tanárképzés reformjának néhány jelentős hazai kísérlete, kezdeményezése Budapest, Kézirat (2 ív) - TSZPSZ -93 kutatási beszámoló (1993.)
 10. A tanképesítés és pedagógiai képzés - kiemelten a gazdasági szaktanárképzés - követelményeinek formálódása A tanulmány az "Emberi Erőforrások Fejlesztése" világbanki projekt "A szakmai tanárképzés fejlesztése" alprogram keretében készült Kézirat Bp. BME TTTK (1993.)
 11. A műszaki és nem műszaki tanárképzés intézményi formái és tantárgyi struktúrája napjainkban - néhány felsőoktatási intézmény példája alapján Készült a világbanki projekt keretében Kézirat Bp. BME TTTK (1993.)
 12. A közgazdász – kereskedelmi - tanárképzés szakrendszerének formálódása a kezdetektől napjainkig Készült a világbanki projekt keretében Kézirat Bp. BME TTTK (1994.)
 13. A közgazdasági-kereskedelmi tanárképzés néhány nyugat-európai országban Készült a világbanki projekt keretében Kézirat Bp. BME TTTK (1994.)
 14. Felnőttnevelés-felnőttoktatás Készült a világbanki projekt keretében Kézirat Bp. BME TTTK (1994.)
 15. Neveléselméletek és reformelméletek a pedagógiai irodalomban Készült a világbanki projekt keretében Kézirat Bp. BME TTTK (1995.)
 16. A kompetencia alapú fejlesztés, képzés igénye az Európai Közösség oktatási és képzési tevékenységében Budapest, Kézirat Készült: BME kutatás keretében (2005.)
 17. A gazdaság szakképzéssel, oktatással szembeni elvárásai  a Római Szerződéstől napjainkig Budapest Kézirat Készült: A bolognai folyamat által indukált MA szakok képesítési követelményeinek kidolgozásával foglalkozó projekt OM keretében  (2006.)
 18. A hazai szakmai vizsgáztatási rendszer továbbfejlesztése a statisztikai információk és a vizsgarendszer elemzése alapján Budapest, Kézirat Az 54313 FKA-KT 4/2006. sz. NSZI kutatás tanulmánya (2006.)
 19. A független szakmai vizsgaközpontok szerepe a LLL koncepciójának megvalósulásában Kézirat Az 54313 FKA-KT 4/2006. sz. NSZI kutatás tanulmánya (2006.)
 20. Szakmai vizsgáztatási rendszerek az Európai Unióban Budapest Kézirat Az 54313 FKA-KT 4/2006. sz. NSZI kutatás tanulmánya (2006.)
 21. Szakmaszerkezet és hiányszakmák az oktatási statisztika tükrében Szakképzési helyzetkép 2006. Budapest, Kézirat A tanulmány a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet felkérése készült  (3 ív) (2007.)
 22. „Az életen át tartó tanulás színterei, szokásai” c. empirikus kutatás keretében végzett pilot kérdőíves felmérés összegző értékelése NSZFI kutatás részanyaga (2008.)

 

 

Konferencia-előadások

 

 1. A középiskola megújításának világbanki programja – a fejlesztés tartalmi és regionális sajátosságai VI. Nevelésügyi Kongresszus 4. szekció előadás 1993.
 2. A benchmarking lehetősége a képzési, fejlesztési folyamatok tekintetében, IIR Szakkonferencia 2001
 3. Egyéni karrierlehetőségek a projektorientált szervezetben, Figyelő Fórum konferencia 2002.
 4. A MOL Rt. kvalifikáció-, és kompetencia alapú képzési rendszere, OKTÁV szakmai konferencia 2003. 
 5. A Fiatal tehetségek program a MOL Rt.-ben, Figyelő Fórum 2004.
 6. Az on-the-job fejlesztés lehetősége fizikai munkakörökben, MGYOSZ konferencia 2005.
 7. A gazdaság és felsőoktatás kapcsolata (korreferens -MelLearn) 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learaning Konferencia „Felsőoktatás és a Lifelong Stratégia” Corvinus Egyetem Budapest 2006. márc. 16-17.
 8. A képzéstervezés korszerű alapjai, a kompetencia alapú és moduláris képzés- és tananyagfejlesztés Munkakörelemzésen alapuló tananyagtervezés NSZFI HEFOP 3.5.1. Tanár-továbbképzés konferencia 2007. nov.16-18. Siófok
 9. Felnőttképzési programok akkreditációja NSZFI HEFOP 3.5.1. Tanár-továbbképzés konferencia 2007. dec.13-15. Budapest
 10. Egyéni tanulási utak és a szervezetfejlesztés FVSZ konferencia 2008. június 6.
 11. Szakmai tanulási utak VII. Nevelésügyi Kongresszus Budapest, 2008. aug. 26-28.